Satabank p.l.c.

Notice to Creditors and Other Persons with an Interest in the Liquidation or Scheme of Distribution

By virtue of article 4(1) of the Controlled Companies (Procedure for Liquidation) Act, (Cap.383 of the Laws of Malta) the Controller of Satabank p.l.c had advised all creditors who may have had a claim upon the Controlled Asset (Satabank p.l.c.) to take note of the list published with the notice dated on the 19th of August 2022, showing the names of creditors and amounts recognized by the Controller as due to each of them.

Creditors whose names had been excluded from the said list, or who disputed the balance shown as being due to them, were allowed a three-month period within which to enter a claim before the Controller. Creditors were advised that failure to make a claim within the said period shall bar such creditor from bringing the claim forward after the expiry of the said period, and any such claim shall not be taken into account by the Controller in the liquidation and distribution scheme.

The Controller now notifies that the three month period mentioned above expired on the 20th of November 2022, and therefore any further claims are barred by law.

In terms of article 4(3) of Cap.383, the Controller is publishing a comprehensive list of all claims that shall participate in the scheme of distribution.

In terms of article 4(4) of Cap.383, any person having an interest in the liquidation or distribution scheme of a controlled asset may, within one month of the publication of this list, make objection to any claim recognized by the Controller or brought forward in terms of the said article 4.

Any such objection should be made by accessing the “objections” page on sata-bank.com and giving the information requested therein.

The Notice and List of Creditors may be inspected by accessing this link:
Gaz Government Gazette - 20th December.pdf

Richard Galea Debono

Controller – Satabank p.l.c.

Avviż lill-Kredituri u kull Persuna b’interess fl-Istralc jew Skema ta’ Distribuzzjoni

Bis-saħħa tal-artiklu 4(1) tal-Att dwar il-Kumpaniji Kontrollati (Proċedura ta’ Stralċ) (Kap.383 tal-Liġijiet ta’ Malta) Il-Kontrollur ta’ Satabank p.l.c kien avvża lill-kredituri li seta’ kellhom xi jedd kontra l-Attiv Kontrollat (Satabank p.l.c.) li jaqraw il-lista li kienet ippublikata ma’ dak l-avviż moghti fid-19 t’Awwissu 2022, li weriet l-ismijiet tal-kredituri u l-ammonti li l-Kontrollur għaraf li huma dovuti lilhom.

Kredituri li ma dehrux fuq dik il-lista, jew li ma qablux mal-ammont li deher dovut lilhom, kellhom jagħmlu talba dwar dan lill-Kontrollur, fi żmien tliet xhur mid-data ta’ dak l-avviż. Il-kredituri kienu mwissija li min jonqos milli jagħmel it-talba tiegħu fiż-żmien mogħti, ma kienx ikun jista’ jmexxi bil-pretensjoni tiegħu wara dan iż-żmien, mill-Kontrollur la fl-istralċ u lanqas fl-iskema ta’ distribuzzjoni tal-Attiv Kontrollat.

Il-Kontrollur issa javvża illi iż-żmien ta’ tliet xhur għadda fl-20 ta’ Novembru 2022, u b’hekk ma jistgħux isiru pretensjonijiet ġodda.

Skond l-artiklu 4(3) Il-Kontrollur qed jippubblika lista komprensiva tal-kredituri li ser jitqiesu fl-iskema ta’ distribuzzjoni.

Skond l-artiklu 4(4) tal-Kap.383, kull persuna b’interess fl-istralċ jew fl-iskema ta’ distribuzzjoni tal-Attiv Kontrollat, jista’, fi żmien xahar mill-pubblikazzjoni tal-lista komprensiva, joġġezzjona kontra kull pretensjoni li tkun ġiet rikonoxxuta mill-Kontrollur.

Min irid jagħmel tali oġġezzjoni għandu jidħol fil-paġna “objections” fuq is-sit sata-bank.com u jaghti d-dettalji mitluba hemmhekk.

L-Avviz u l-Lista tal-Kredituri huma murija fuq din il-link:
Gaz Government Gazette - 20th December.pdf

Richard Galea Debono

Kontrollur – Satabank p.l.c.

Satabank website uses cookies to provide you the best user experience. To find out more about cookies, read our cookie policy.
If you continue browsing this site, you automatically accept our cookies. Please note: blocking certain types of cookies will impede the proper functioning of the website.